Świetlice środowiskowe w gminie Morawica

Powiększ obraz

Miasto i Gmina Morawica realizuje projekt pt. „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Poniżej przesyłamy link do strony internetowej, z której chętne osoby mogą pobrać Formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z Regulaminem Projektu:

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=20&sub=2&dzialy=20&akcja=artykul&artykul=4083

Print Friendly, PDF & Email